Algemene Voorwaarden

1 Organiserende instantie

 1. Spetterclub Tiel B.V. (hierna te noemen: Zwemschool) is gevestigd in Tiel, Laan van Westroijen 10, 4003 AZ en staat geregistreerd onder het KvK-nummer 67438040.

2 Opleidingseisen zwemdiploma’s

 1. Zwemschool hanteert de diploma-eisen van het KNZB-zwemdiploma en het Zwem-ABC.

3 Inschrijven

 1. Er dient een volledig ingevuld inschrijfformulier (digitaal) ingeleverd te worden.
 2. Het inschrijfformulier is digitaal in te vullen via de website www.spetterclub.com.
 3. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald. Het inschrijfgeld dient voor reservering op de wachtlijst en administratieve kosten. Teruggave van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 4. Het is mogelijk dat er een wachtlijst is voor de lessen. U kunt zich te allen tijde laten informeren over de wachttijd. Dit is een indicatie en kan langer of korter uitvallen.

4 Betalingswijze

 1. Het abonnementsgeld wordt voldaan per automatische incasso, standaard in de laatste week van elke periode van vier weken. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten zijn verbonden. Het van toepassing zijnde lesgeld dient op de door Zwemschool aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te worden betaald.
 2. Onze abonnementen zijn per periode van vier weken en starten op de eerste dag van de standaard incassoperiodes. De incassoperiodes staan vermeld op www.spetterclub.com en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd. Wanneer een lesgroep eerder van start gaat en het abonnement eerder in werking treedt, zullen de lessen tot het einde van de standaard incassoperiode naar rato worden verrekend en worden opgeteld bij de eerste incasso.
 3. Als een kind twee weken achter elkaar de lessen mist, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Wanneer dit langer is door ziekte of onvoorziene omstandigheden, dient contact te worden opgenomen met het management om tot een passende oplossing te komen.
 4. Indien aan het gestelde in 3.3 en 4.1 niet wordt voldaan, komt de definitieve plaatsing van het lid in een lesgroep te vervallen en bestaat er geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijf-/ of lesgeld.
 5. Bij een stornering van de automatische incasso brengt Zwemschool € 5,- administratiekosten in rekening.

5 Abonnementen

 1. Het abonnement wordt afgesloten voor minimaal 3 periodes van 4 weken. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd en is vervolgens elke periode opzegbaar, met een gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Het abonnement TopSpetters Garantieplan wordt afgesloten voor 44 weken en kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Het abonnement Spetterplan Compleet wordt afgesloten voor 52 weken en kan tussentijds niet worden opgezegd.
 4. Tijdens de kerstvakantie en zomervakantie Regio Midden zijn er geen reguliere lessen. De abonnementen worden tijdens deze periodes gepauzeerd, wat betekent dat er niet wordt geïncasseerd.
 5. Tijdens de overige basisschoolvakanties gaan de lessen gewoon door en zal het abonnement wat voor het lid geldt, worden geïncasseerd.
 6. Op officiële feestdagen is Zwemschool gesloten en zijn er geen lessen. Er vindt geen restitutie plaats voor de gemiste lessen op deze dagen.

6 Deelname aan de lessen

 1. Er wordt lesgegeven in ondiep- en diep water. Voor de veiligheid dienen u en uw kind te luisteren naar de adviezen van de zweminstructeurs.
 2. De kinderen krijgen tijdens de zwemlessen hulpmaterialen in bruikleen.
 3. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van- of gezondheidsrisico’s voor het kind dienen bij inschrijving vermeld te worden.
 4. Zwemschool behoudt zich het recht de zwemlessen van het lid stop te zetten wanneer tijdens het zwemlestraject lichamelijke en/of geestelijke beperkingen worden geconstateerd welke het succesvol doorlopen van het zwemlestraject belemmeren.
 5. Indien tijdens de zwemlessen beperkingen van- en/of gezondheidsrisico’s voor het kind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger Zwemschool op de hoogte te stellen teneinde de zwemlessen op een voor het kind zo veilig mogelijke zwemles aan te kunnen bieden indien dit in de ogen van Zwemschool verantwoordelijk wordt geacht.

7 Garantiebepaling

 1. Zwemschool geeft de garantie dat het kind op een veilig- en kwalitatief goed niveau zwemles krijgt onder begeleiding van minimaal één gediplomeerde lesgever. Zwemschool hanteert de gedragscode zwembranche en alle lesgevers in dienst bij Zwemschool zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. Er kan geen garantie gegeven worden over hoelang het kind erover doet om een zwemdiploma te behalen. Dit is per kind afhankelijk door de motorische-, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

8 Diplomagarantie

 1. De diplomagarantie wordt uitsluitend afgegeven voor het TopSpetters Garantieplan en voor het Spetterplan Compleet. Kinderen worden uitsluitend toegelaten tot het TopSpetters Garantieplan en het Spetterplan Compleet wanneer zij voldoen aan de door Zwemschool gecommuniceerde instapeisen. Dit ter beoordeling van de zweminstructeurs.
 2. De inschrijving voor het TopSpetters Garantieplan en voor het Spetterplan Compleet is pas definitief wanneer het kind is beoordeeld door de zweminstructeurs, de inschrijvende ouder/verzorger een bevestiging van deelname heeft ontvangen en het inschrijfgeld is betaald.
 3. Zwemschool is te allen tijde gerechtigd geen diplomagarantie af te geven wanneer er gegronde twijfel bestaat over het succesvol kunnen doorlopen van het zwemlestraject. Dit ter beoordeling van de zweminstructeurs.
 4. Zwemschool is te allen tijde gerechtigd de diplomagarantie in te trekken wanneer er gegronde twijfel bestaat over de cognitieve ontwikkeling van het kind of wanneer een cognitieve stoornis is geconstateerd.
 5. Wanneer het kind gedurende het TopSpetters Garantieplan of het Spetterplan Compleet voor meer dan respectievelijk vijf en acht lessen wordt afgemeld, komt de diplomagarantie te vervallen.
 6. Wanneer het kind langer doet over het TopSpetters-zwemlestraject dan de beoogde 10 maanden, brengt dit geen extra kosten met zich mee voor de inschrijvende ouder/verzorger, mits naar redelijkheid is deelgenomen aan het zwemlestraject.
 7. Zwemschool biedt garantie tot maximaal 25 procent aan gratis extra lessen, berekend over het gemiddeld aantal lessen wat staat voor het TopSpetters-zwemlestraject.

9 Veiligheid

 1. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren). De zweminstructeurs doen hun uiterste best om op een pedagogisch verantwoorde wijze de kinderen les te geven in een veilige omgeving.
 2. Alle bezoekers en deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van zwembad Van der Valk Aqua Vita en de opgestelde regels van de Zwemschool.
 3. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Zwemschool opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Zwemschool mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van het lidmaatschap oploopt.
 4. Evenmin valt Zwemschool aansprakelijk te worden gehouden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

10 Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie

 1. Er wordt zwemles gegeven in zwembad Van der Valk Aqua Vita, Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel, onderdeel van Van der Valk Hotel Tiel.
 2. De inschrijvende ouder, verzorger of begeleider dient zich te houden aan de huisregels van Van der Valk Hotel Tiel en zwembad Van der Valk Aqua Vita. Men dient zich te houden aan de door het personeel opgelegde instructies.
 3. Het bij herhaling niet opvolgen van het gestelde onder 10.2 kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zweminstructie van het kind zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde zwemlesgeld.

11 Voorbehouden

 1. Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de prijs van de lessen, planning van de lessen, de plaats, lestijd en lesdag.
 2. Zwemschool zal zich inspannen om de onder 11.1 genoemde situaties tot een minimum te beperken en hiervoor de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
 3. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in 11.1 het abonnement bij Zwemschool te beëindigen.
 4. Zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van het lesgeld en/of andere financiële vergoeding uit wanneer Zwemschool in een overmachtssituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de zweminstructie in het gehuurde uit te voeren.
 5. Zwemschool zal in een situatie genoemd bij 11.4 direct de inschrijvende ouder/verzorger informeren.
 6. Zwemschool hanteert een opzegtermijn van 30 dagen.
 7. Acties en prijspromoties zijn geldig zolang deze op de website en/of social media worden vermeld en er binnen de gestelde tijd wordt ingeschreven, tenzij anders wordt aangegeven. De actie of prijspromotie is geldig wanneer er binnen 6 maanden na inschrijving wordt aangevangen met de activiteit, tenzij de wachtlijst dit niet toe laat en de inschrijvende ouder/verzorger de intentie heeft direct te starten met de activiteit.

12 Privacybescherming

 1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van de inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij Zwemschool krachtens de wet tot anders wordt verplicht.
 2. Zwemschool behoudt zich het recht beeldmateriaal van de lessen te gebruiken in de communicatie-uitingen, tenzij expliciet schriftelijk bezwaar is gemaakt door de inschrijvende ouder/verzorger.
 3. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Van der Valk Hotel Tiel in haar vestiging cameratoezicht toepast.

13 Slotbepaling

 1. De inschrijvende ouder/verzorger verklaart bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Versie 9 januari 2019.