Algemene Voorwaarden

1 Organiserende instantie

 1. Spetterclub Zwemscholen B.V. (hierna te noemen: Zwemschool) staat geregistreerd onder het KvK-nummer 82176736.

2 Opleidingseisen zwemdiploma’s

 1. Zwemschool hanteert de diploma-eisen van het ABC-diploma van ZwemOnderwijs Nederland.

3 Inschrijven

 1. Er dient een volledig ingevuld inschrijfformulier (digitaal) ingeleverd te worden.
 2. Het inschrijfformulier is digitaal in te vullen via de website www.spetterclub.com.
 3. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald. Het inschrijfgeld dient voor reservering op de wachtlijst en administratieve kosten. Teruggave van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 4. Het is mogelijk dat er een wachtlijst is voor de lessen. U kunt zich te allen tijde laten informeren over de wachttijd. Dit is een indicatie en kan langer of korter uitvallen.

4 Betalingswijze

 1. Het lidmaatschapssgeld wordt voldaan per automatische incasso, achteraf, per maand. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten zijn verbonden. Het van toepassing zijnde lesgeld dient op de door Zwemschool aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te worden betaald. Volledige zwemlespakketten worden voldaan in termijnen per factuur of automatische incasso.
 2. Onze lidmaatschappen zijn per maand.
 3. Als een kind twee weken achter elkaar de lessen mist, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Wanneer dit langer is door ziekte of onvoorziene omstandigheden, dient contact te worden opgenomen met het management om tot een passende oplossing te komen.
 4. Indien aan het gestelde in 3.3 en 4.1 niet wordt voldaan, komt de definitieve plaatsing van het lid in een lesgroep te vervallen en bestaat er geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijf-/ of lesgeld.
 5. Bij een stornering van de automatische incasso brengt Zwemschool € 5,- administratiekosten in rekening.

5 Lidmaatschappen

 1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor minimaal 3 maanden. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd en is vervolgens elke periode opzegbaar, met een opzegtermijn van één maand.
 2. Een zwemlespakket met diplomagarantie wordt afgesloten op basis van afkoop van het gehele zwemlestraject. Restitutie van niet genoten zwemlessen is niet mogelijk.
 3. Tijdens de kerstvakantie en middelste vier weken van de zomervakantie zijn er geen reguliere lessen. De lidmaatschappen worden tijdens deze periodes gepauzeerd, wat betekent dat er niet wordt geïncasseerd.
 4. Tijdens de overige basisschoolvakanties gaan de lessen gewoon door en zal het lidmaatschap wat voor het lid geldt, worden geïncasseerd.
 5. Op officiële feestdagen is Zwemschool gesloten en zijn er geen lessen. Er vindt geen restitutie plaats voor de gemiste lessen op deze dagen.

6 Deelname aan de lessen

 1. Er wordt lesgegeven in ondiep- en diep water. Voor de veiligheid dienen u en uw kind te luisteren naar de adviezen van de zweminstructeurs.
 2. De kinderen krijgen tijdens de zwemlessen hulpmaterialen in bruikleen.
 3. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van- of gezondheidsrisico’s voor het kind dienen bij inschrijving vermeld te worden.
 4. Zwemschool behoudt zich het recht de zwemlessen van het lid stop te zetten wanneer tijdens het zwemlestraject lichamelijke en/of geestelijke beperkingen worden geconstateerd welke het succesvol doorlopen van het zwemlestraject belemmeren.
 5. Indien tijdens de zwemlessen beperkingen van- en/of gezondheidsrisico’s voor het kind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger Zwemschool op de hoogte te stellen teneinde de zwemlessen op een voor het kind zo veilig mogelijke zwemles aan te kunnen bieden indien dit in de ogen van Zwemschool verantwoordelijk wordt geacht.

7 Garantiebepaling

 1. Zwemschool geeft de garantie dat het kind op een veilig- en kwalitatief goed niveau zwemles krijgt onder begeleiding van minimaal één gediplomeerde lesgever. Zwemschool hanteert de gedragscode zwembranche en alle lesgevers in dienst bij Zwemschool zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. Er kan geen garantie gegeven worden over hoelang het kind erover doet om een zwemdiploma te behalen. Dit is per kind afhankelijk door de motorische-, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

8 Diplomagarantie

 1. De diplomagarantie wordt uitsluitend afgegeven wanneer kinderen voldoen aan de door Zwemschool gecommuniceerde instapeisen. Dit ter beoordeling van de zweminstructeurs.
 2. De inschrijving voor een zwemlespakket met diplomagarantie is pas definitief wanneer het kind is beoordeeld door de zweminstructeurs, de inschrijvende ouder/verzorger een bevestiging van deelname heeft ontvangen en het inschrijfgeld is betaald.
 3. Zwemschool is te allen tijde gerechtigd geen diplomagarantie af te geven wanneer er gegronde twijfel bestaat over het succesvol kunnen doorlopen van het zwemlestraject. Dit ter beoordeling van de zweminstructeurs.
 4. Zwemschool is te allen tijde gerechtigd de diplomagarantie in te trekken wanneer er gegronde twijfel bestaat over de cognitieve ontwikkeling van het kind of wanneer een cognitieve stoornis is geconstateerd.
 5. Wanneer het kind gedurende het zwemlestraject voor meer dan 6 lessen wordt afgemeld, komt de diplomagarantie te vervallen.
 6. Wanneer het kind langer doet over het zwemlestraject dan 33 lesweken (twee keer per week zwemles) of 66 lesweken (één keer per week zwemles), brengt dit geen extra kosten met zich mee voor de inschrijvende ouder/verzorger, mits naar redelijkheid is deelgenomen aan het zwemlestraject.
 7. Wanneer het kind langer doet over het zwemlestraject dan 33 lesweken (twee keer per week zwemles) of 66 lesweken (één keer per week zwemles) en in totaal voor meer dan 6 lessen wordt afgemeld, komt de diplomagarantie te vervallen.
 8. Zwemschool biedt garantie tot maximaal 25 procent aan gratis extra lessen, berekend over het gemiddeld aantal lessen wat staat voor het zwemlestraject, te weten 17 lessen.
 9. Tussentijdse opzegging, alsmede restitutie van lesgelden, is niet mogelijk voor zwemlestrajecten met diplomagarantie.

9 Veiligheid

 1. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren). De zweminstructeurs doen hun uiterste best om op een pedagogisch verantwoorde wijze de kinderen les te geven in een veilige omgeving.
 2. Alle bezoekers en deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van het door Zwemschool gehuurde zwembad en de opgestelde regels van de Zwemschool.
 3. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Zwemschool opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Zwemschool mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van het lidmaatschap oploopt.
 4. Evenmin valt Zwemschool aansprakelijk te worden gehouden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

10 Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie

 1. Er wordt zwemles gegeven in meerdere locaties in Nederland.
 2. De inschrijvende ouder, verzorger of begeleider dient zich te houden aan de huisregels van de desbetreffende locatie. Men dient zich te houden aan de door het personeel opgelegde instructies.
 3. Het bij herhaling niet opvolgen van het gestelde onder 10.2 kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zweminstructie van het kind zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde zwemlesgeld.

11 Voorbehouden

 1. Zwemschool behoudt zich het recht voor het aanbrengen van tussentijdse wijzigingen in de prijs van de lessen, planning van de lessen, de plaats, lestijd en lesdag.
 2. Zwemschool zal zich inspannen om de onder 11.1 genoemde situaties tot een minimum te beperken en hiervoor de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
 3. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in 11.1 het lidmaatschap bij Zwemschool te beëindigen.
 4. Zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van het lesgeld en/of andere financiële vergoeding uit wanneer Zwemschool in een overmachtssituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de zweminstructie in het gehuurde uit te voeren.
 5. Zwemschool zal in een situatie genoemd bij 11.4 direct de inschrijvende ouder/verzorger informeren.
 6. Zwemschool hanteert een opzegtermijn van één maand voor de lidmaatschappen.

12 Privacybescherming

 1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van de inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij Zwemschool krachtens de wet tot anders wordt verplicht.
 2. Zwemschool behoudt zich het recht beeldmateriaal van de lessen te gebruiken in de communicatie-uitingen, tenzij expliciet schriftelijk bezwaar is gemaakt door de inschrijvende ouder/verzorger.
 3. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat cameratoezicht wordt toepast.

13 Slotbepaling

 1. De inschrijvende ouder/verzorger verklaart bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Versie 7 april 2023.